ข้อมูลนักลงทุน Wonder Wash

ลงทุนร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง Wonder Wash แฟรนไชส์ร้านสะดวกซักธุรกิจที่น่าลงทุน เหมาะสำหรับท่านที่อยากมีธุรกิจส่วนตัว
Wonder Wash ธุรกิจร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง

การพิจารณาคัดเลือกแฟรนไชส์ซี

1.  เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้ 

2. มีความเป็นเจ้าของธุรกิจ มีความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่น พร้อมที่จะ     เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

3. มีเงินลงทุนสำหรับดำเนินการธุรกิจ หรือ สามารถจัดหาเงินลงทุนโดยการ

   กู้จากสถานบันการเงิน ตามงบประมาณการลงทุน

4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5. มีจิตวิญญาณ และ ทัศนคติ ของการให้บริการที่ดี