5 กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Big Data กับ Wonder Wash 

 

 

1. รู้จักลูกค้ามากขึ้น